Politica de confidentialitate!

Site-ul nostru foloseste cookie-uri pentru optimizarea continutului si imbunatatirea performantei platformei. Continuarea navigarii constituie acceptul dumneavoastra ca pagina noastra web sa poata seta fisiere de tip cookie in browserul dumneavoastra. Pentru informatii suplimentare, setari si retragerea acceptului, va rugam sa accesati pagina Politica de cookies.

Informatii utile


Achizitie casa marcat

* A.M.E.F. - aparat de marcat electronic fiscal = casa de marcat fiscala
* Agent Economic - clientul care achizitioneaza, instaleaza si utilizeaza casa de marcat fiscala

La achizitia casei de marcat agentul economic primeste urmatoarele documente:
1. Manual de utilizare si programare ;
2. Carte de interventii si registru special ;
3. Certificat de garantie;
4. Aviz de distributie si utilizare ;
5. Proces verbal de sigilare;
6. Cerere de atribuire a numarului de ordine.


Obtinere nr de ordine

Dupa achizitionarea casei de marcat, in momentul in care agentul economic doreste sa inceapa activitatea, agentul economic trebuie sa depuna o cerere la DGFP pentru a obtine numarul de ordine din registrul de evidenta al A.M.E.F., pentru casa de marcat respectiva si pentru locul de amplasare dorit (se elibereaza in maxim 5 zile lucratoare).
Agentul economic trebuie sa depuna la DGFP un dosar cu urmatoarele documente:
1. Cerere de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta al A.M.E.F. (2 exemplare) ;
2. Cod unic de inregistrare - copie ;
3. Contract de inchiriere spatiu - copie (dovada spatiu) pentru locul de amplasare al casei de marcat ;
4. Factura fiscala de cumparare a A.M.E.F. - copie ;
5. Dovada achitarii facturii fiscale (O.P. / Chitanta) - copie ;
6. Proces verbal de sigilare;
7. Avizul privind distribuirea si utilizarea A.M.E.F.


Cerere atribuire

C E R E R E de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de
marcat electronice fiscale, instalate in judet / municipiul Bucuresti

Societatea Comerciala ............................................, adresa ...................
......................................................................................................,cod fiscal ...................... , reprezentala legal prin......................................., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate seria ........... Nr.................... eliberat de ................................................, la data de ....................., in calitate de ........................................ declaram ca am achizitionat la data de ................ un numar de ....... aparate de marcat electronice fiscale, avand urmatoarele elemente de identificare :

1.marca ..................., modelul ......................., seria aparatului................
numarul si data avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ............................ , instalat in str ................................. nr. .........., stand.............. sector...... .
2.marca ..................., modelul ......................., seria aparatului................
numarul si data avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ............................ , instalat in str ................................. nr. .........., stand.............. sector...... .
3.marca ..................., modelul ......................., seria aparatului................
numarul si data avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ............................ , instalat in str ................................. nr. .........., stand.............. sector...... .


Conducatorul unitatii solicitante,

.................................
(semnatura si stampila)


Instalare casa marcat

Dupa obtinerea numarului de ordine din registrul de evidenta al A.M.E.F de la DGFP, casa de marcat trebuie fiscalizata in termen de 7 zile.
Pentru instalarea casei de marcat agentul economic trebuie sa solicite aceasta S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS - Unitate de service acreditata, si sa stabileasca impreuna cu reprezentantul organului fiscal teritorial data si ora instalarii (fiscalizarii) casei de marcat.
In momentul fiscalizarii agentul economic trebuie sa prezinte tehnicianului de service urmatoarele documente :
1. Cerere de fiscalizare adresata Unitatii de Service, completata de agentul economic;
2. Copie Cod unic de Inregistrare;
3. Original si copie adresa D.G.F.P. ce precizeaza numarul de ordine pentru casa de marcat respectiva si pentru locul de amplasare dorit;
4. Cartea de Interventii si Registrul Special corespunzatoare casei de marcat (primite la achizitionare);
5. Contract de Service semnat si stampilat de catre agentul economic in 2 exemplare ;

Dupa verificarea documentelor de catre tehnicianul de service :
- se fiscalizeaza casa de marcat de catre tehnicianul de service,
- se completeza DECLARATIA DE INSTALARE de catre agentul economic (in 4 exemplare, din care doua trebuie predate unitatii de service dupa vizarea de catre organul fiscal teritorial),
- se completeza Cartea de Interventii si Registrul Special de catre tehnicianul de service.

Agentul economic are obligatia de a prezenta cele 4 exemplare din DECLARATIA DE INSTALARE la sediul organului fiscal teritorial, in maxim 24 de ore de la fiscalizarea casei de marcat. Odata cu Declaratia de instalare, agentul economic va prezenta organului fiscal teritorial CARTEA DE INTERVENTII si REGISTRUL SPECIAL pentru vizare.
Organul fiscal va inscrie in CARTEA DE INTERVENTII numarul de pagini si va aplica stampila.
REGISTRUL SPECIAL va avea pe ultima pagina mentiunea : < Acest registru contine un numar de ......... pagini > semnatura si stampila utilizatorului, iar organul fiscal il va sigila si stampila.


Cerere fiscalizare

Prezenta cerere trebuie depusă la sediul S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L. cu 72 de ore înainte de fiscalizarea aparatului.


CERERE DE FISCALIZARE

Către S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS,S.C. ................., cu sediul în ................. .................., Codul Fiscal ........., reprezentată legal prin ..............., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ....., eliberat de ......., la data de ....., în calitate de ......... vă aduce la cunoştinţă că în urma depunerii dosarului pentru avizarea caselor de marcat fiscale

marca ..................... serie .........
am obţinut numărul de ordine din Registru de evidenţă al aparatelor de marcat electronice fiscale (seria fiscală)

..../............. COD ZONA: .......
de la Administraţia Financiară, în vederea instalării şi fiscalizării acestora.

Data achiziţiei : .../.../.. DISTRIBUITORUL : ........ ......
(se va anexa copie după factura de achiziţie în cazul în care casa de marcat fiscală nu a fost achiziţionată de la S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L. sau în caz contrar se va trece nr. Facturii)

Solicităm introducerea antetului format din primele 4 rânduri, maxim 18 caractere pe rând, care trebuie să conţină obligatoriu DENUMIREA SOCIETĂŢII, ADRESA LOCULUI DE INSTALARE A CASEI DE MARCAT şi CODUL FISCAL astfel:

Rând 1: |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|
Rând 2: |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|
Rând 3: |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|
Rând 4: |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|

Solicităm / Nu solicităm introducerea mesajului de reclama (ultimul rând ), astfel:

Rând 5 : |.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|


Anexez următoarele documente:
- copie după adresa de răspuns la Cererea de atribuire a numărului de ordine din Registru de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale (seria fiscală),
- copie după COD FISCAL şi CERTIFICAT ÎNMATRICULARE
- contract de service cu S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L. semnat şi ştampilat de către BENEFICIAR în 2 exemplare

Îmi asum obligaţia de a depune "Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale" la organul fiscal în a cărui rază este instalat aparatul, în termen de 24 de ore de la FISCALIZARE, şi de a preda către S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L. două copii după această declaraţie în termenii prevăzuţi de lege.
Îmi asum obligaţia ca bonul fiscal să cuprindă denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat, preţul unitar şi cantitatea, data şi ora emiterii.

DATA :
Declar că răspund de autenticitatea celor de mai sus
Reprezentant al
......................................
Semnătura şi ştampilaAm primit,
S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS S.R.L.
Agent service: .........../ ....
(numele şi prenumele / nr identificare)
Semnătura


Utilizare casa marcat

Agentul economic are obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate şi, la solicitarea acestora, le vor elibera şi factură fiscală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Bonul fiscal trebuie sa cuprinda denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat, pretul unitar si cantitatea, data si ora emiterii corecte.
Programarea articolelor este responsabilitatea agentului economic, care poate solicita acest serviciu Unitatii de service acreditate - S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS.
Acolo unde este cazul, agentul economic are obligatia de a incarca acumulatorul casei de marcat cel putin o data pe saptamana, in caz contrar acumulatorul va deveni nefunctional.
Agentul economic are obligatia de a tipari in fiecare zi raportul fiscal de inchidere zilnica care centralizeaza vanzarile zilnice si le salveaza in memoria fiscala a casei de marcat, efectuand golirea acesteia.
La solicitarea agentului economic, tehnicianul de service poate extrage din memoria fiscala raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare, centralizator al vanzarilor pentru luna precedenta. Agentul economic are obligatia ca lunar, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
Agentul economic are obligatia să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.


Incetare activitate

* este valabil si in cazul predarii memoriei fiscale defecte sau pline, doar ca numarul de ordine se pastreaza si nu se mai obtine alt numar de ordine

In cazul in care agentul economic doreste inchiderea activitatii in punctul de lucru in care este amplasata casa de marcat fiscala (ca urmare a incetarii activitatii firmei sau a schimbarii punctului de lucru), agentul economic trebuie sa solicite in scris predarea memoriei fiscale S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS - Unitate de service acreditata, precum si organului fiscal teritorial si sa stabileasca impreuna cu reprezentantul organului fiscal teritorial data si ora predarii memoriei fiscale a casei de marcat.

Pentru utilizarea casei de marcat dupa predarea memoriei fiscale, agentul economic trebuie sa solicite S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS - Unitate de service acreditata, instalarea unei noi memorii fiscale in casa de marcat. Aceasta instalare se poate face in momentul predarii memoriei fiscale (fara manopera suplimentara) sau ulterior (se percepe din nou taxa de manopera).
Pentru fiscalizarea noii memorii fiscale se reia procesul de obtinere a numarului de ordine pentru noul punct de lucru si apoi procesul de fiscalizare al casei de marcat.


Legislatie

- OU 28 din 25.03.99
- NORME METODOLOGICE
- Hot. 2398 din 21.12.04


OU 28 din 25.03.99

Ordonanta de urgenta nr. 28 (r2) din 25/03/1999
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21/01/2005
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Art. 1. - (1) Agenţii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi agenţi economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.
(4) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului.
Art. 2. - Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
c) vânzarea de pâine şi produse de panificaţie în magazine sau în raioane specializate;
d) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
g) activităţile de asigurări, precum şi activităţile financiare şi bancare, cu excepţia caselor de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate;
h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale, precum şi activităţile economice desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepţia activităţilor de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane;
i) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
j) vânzarea bunurilor de folosinţă îndelungată, definite potrivit legii;
k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;
l) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;
r) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substituite de numerar;
s) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.
Art. 3. - (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele funcţii esenţiale:
a) conservarea datelor prin acumulări progresive;
b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;
c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
d) blocarea automată a funcţionării aparatului, când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul de imprimare sau afişajul client;
e) asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, coerenţei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem.
(3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.
(4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c).
(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
(2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva agenţilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conţine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.
(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.
(5) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi ca, după citirea memoriei şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, să predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de minimum 10 ani.
(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.
(7) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate de către aceştia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii.
(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţi economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).
(9) Utilizatorii şi furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite şi, respectiv, furnizate, precum şi la condiţia privind menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare stabilită.
(10) Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de distribuţie şi/sau service acreditate de către aceştia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate.
(4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanţie, post garanţie şi piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizaţi prin unităţile de service acreditate sunt obligaţi să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată.
Art. 6. - Obligaţia agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;
b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei şi 500 milioane lei;
c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.
Art. 7. - Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligaţi ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obţină avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Art. 8. - (1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate.
(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.
Art. 9. - (1) Clienţii vor solicita şi vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenienţei acestora.
(2) Utilizatorii sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a respecta dispoziţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 10. - Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
a) comercializarea de către agenţii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contravenţii în prezentul articol;
b) neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative;
c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);
d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţurile de atenţionare prevăzute la art. 9 alin. (2);
f) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (10);
g) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;
h) încălcarea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6), precum şi încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (8);
i) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate de aceştia a dispoziţiilor art. 4 alin. (7);
j) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);
k) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate;
l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (4);
m) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);
n) nerespectarea obligaţiei de a preda spre păstrare şi arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.
Art. 11. - (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel:
a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) şi o) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;
b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;
c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.
(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparţinând agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, menţionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenienţă şi se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activităţii agenţilor economici, potrivit art. 14.
Art. 12. - (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare.
(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor.
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*).
___________
*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 13. - (1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. j), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Încălcarea dispoziţiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage şi confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.
Art. 14. - (1) Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage şi suspendarea activităţii unităţii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.
(2) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni.
Art. 15. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.


NOTĂ:
Reproducem mai jos art. XII din secţiunea a 7-a a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999:
"Art. XII. - Prezenta secţiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."
(Conform art. XXXX, ordonanţa a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.)


NORME METODOLOGICE

Norma metodologica
din 18-04-2003
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta nr. 28 (r2) din 25/03/1999
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21/01/2005


CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, prin agenţi economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, precum şi orice alte entităţi care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii direct către populaţie, cu excepţia instituţiilor publice.
(2) Agenţii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale sunt denumiţi în continuare utilizatori.
Art. 2
Activităţile de livrări de bunuri sau prestări de servicii, efectuate direct către populaţie, pentru care agenţii economici sunt obligaţi să emită facturi fiscale, sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. 3
(1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare comisie.
(2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semnează şi se ştampilează de emitent.
(3) În cazul în care în acelaşi spaţiu se efectuează, direct către populaţie, atât livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cât şi livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care nu există această obligaţie, utilizatorii pot emite pentru încasarea facturilor bon fiscal în locul chitanţei cod 14-4-1.
Art. 4
(1) Agenţii economici care efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cât şi cu ridicata vor organiza respectivele activităţi în spaţii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar în contabilitate operaţiunile vor fi reflectate corespunzător.
(2) În cazul vânzărilor cu amănuntul efectuate prin magazine către agenţi economici ori către alte categorii de cumpărători decât populaţia, utilizatorii sunt obligaţi să emită bon fiscal şi, la cerere, factură fiscală.
Art. 5
(1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Agenţii economici incluşi în reţeaua de distribuţie şi service a distribuitorului autorizat au calitatea de reprezentant legal al acestuia în teritoriu, acreditat pentru comercializarea şi/sau efectuarea de service la aparatele furnizate de distribuitorul autorizat, denumiţi în continuare unităţi acreditate.
Art. 6
(1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunţarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.
(3) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) şi 2 b).
(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi ştampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi va fi prezentat de către utilizator pentru vizare o dată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului la organul fiscal teritorial în a cărui rază a fost instalat acesta.
(5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.
Art. 7
(1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect utilizatorii, cu excepţia caselor de schimb valutar, eliberează clienţilor facturi fiscale, la cererea acestora.
(2) Pe perioada nefuncţionării aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar eliberează clienţilor buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzacţiile efectuate în această perioadă vor fi introduse în aparate după repunerea în funcţiune a acestora.
Art. 8
(1) În situaţia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică prevăzut la art. 33 pct. C lit. a).
(2) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
(3) În registrul special, înainte de înregistrarea tranzacţiilor, se notează data şi ora întreruperii curentului electric, iar în final, data şi ora la care aparatul începe să funcţioneze, sub semnătura şi ştampila utilizatorului.
Art. 9
Vânzarea de pâine şi produse de panificaţie, precum şi de ziare şi reviste, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, atrage neîncadrarea acestor activităţi în excepţia prevăzută de lege.
Art. 10
Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activităţi anexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.
Art. 11
(1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă se tipăresc în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.
(2) Vânzarea de timbre fiscale, poştale, judiciare, precum şi de rovignete, cărţi poştale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în excepţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă.
Art. 12
Activităţile de parcare a autovehiculelor şi jocurile de noroc intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă numai în cazul în care se încasează de la clienţi o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces şi, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.
Art. 13
(1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de amanetare sunt exceptaţi de obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, numai pentru serviciile de creditare.
(2) La vânzarea direct către populaţie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitării împrumutului de către deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art. 14
În înţelesul art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, casele de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţională a României.

Art. 15
Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă:
a) activităţile desfăşurate în cadrul cabinetelor individuale de către notari, avocaţi, experţi autorizaţi, medici, experţi-contabili, contabili autorizaţi, arhitecţi, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ;
b) activităţile de comerţ şi prestări de servicii desfăşurate, potrivit legii, în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoane fizice, exclusiv activităţile de taximetrie auto.
Art. 16
În cazul în care în acelaşi spaţiu agenţii economici efectuează direct către populaţie atât livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cât şi de bunuri şi/sau servicii pentru care nu există această obligaţie, aceştia sunt obligaţi să organizeze gestiuni şi evidenţe contabile distincte pentru aceste activităţi.


CAPITOLUL II: Aparatele de marcat electronice fiscale

SECŢIUNEA 1: Configuraţia aparatelor de marcat electronice fiscale
Art. 17
Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:
a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcţii, bază de date proprie şi funcţionează izolat, neputând fi cuplate într-o reţea. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;
b) case de marcat electronice cu structură închisă, integrabile într-o reţea. Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfaţă de reţea prin care se asigură cooperarea cu un program de aplicaţie extern. Interfaţarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare sau de completare a bazei de date interne şi de citire a unor categorii de date, asigurând securitatea comunicării, impusă de această clasă de aparate;
c) case de marcat electronice computerizate. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conţine un modul fiscal cu hardware şi program de control proprii, care se interfaţează cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfaţare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicaţii;
d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identifica-bile ca structură şi program aplicativ, care includ o placă fiscală ce conţine un modul fiscal. Interfaţarea aplicaţiei cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casă de marcat, în afara altor funcţii specifice;
e) imprimante fiscale. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se interfaţează ca periferice cu un sistem de calcul, cu structură hardware şi program aplicativ identificabil;
f) case de marcat electronice utilizate ca imprimantă fiscală. Aceste case de marcat au structura închisă şi tastatura dezactivată şi, suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), dispun de o interfaţă care asigură funcţionarea ca periferice cu un sistem de calcul, cu structură hardware şi program aplicativ identificabil.
Art. 18
(1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a) şi b) pot fi staţionare, alimentate cu energie electrică din reţeaua de curent alternativ şi/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.
(3) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f) fără programul aplicativ identificabil avizat potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice, precum şi instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.

SECŢIUNEA 2: Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale

Art. 19
Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt realizate, după caz:
a) unitar, respectiv în carcasă unică ce include componentele aparatului;
b) modular, respectiv sisteme de module funcţionale, la care se asigură integritatea şi continuitatea legăturii cu modulul fiscal şi cu perifericele controlate de acesta.
Art. 20
Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activităţilor de taximetrie, sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi care calculează automat sumele datorate de client.
Art. 21
Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinaţie exclusivă schimbul valutar.
Art. 22
Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfaţare, prin inter-mediul căruia controlează:
a) o memorie fiscală de tip (E)PROM sau OTP;
b) un dispozitiv de afişaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumină ambiantă. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităţilor hoteliere, precum şi de alimentaţie publică atunci când plata se face la masă.
Dispozitivul de afişaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate şi va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;
c) un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea bonurilor fiscale şi a rolei-jurnal, prevăzut cu senzori pentru fiecare rolă utilizată pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document şi caractere de minimum 2,5 mm înălţime;
d) un afişaj operator. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afişaj client-operator;
e) o tastatură pentru accesarea funcţiilor aparatului;
f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;
B. să funcţioneze autonom, oferind local un set minimal de funcţii de casă de marcat, şi să se interfaţeze cu modulul fiscal pentru execuţia lor;
C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;
D. să asigure continuitatea memoriei RAM şi a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operaţiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare şi finalizarea corectă a acesteia;
E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare şi afişajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfaţare oferite de acesta.
Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:
a) dublu, caz în care asigură tipărirea bonului fiscal, a rapoartelor şi a rolei-jurnal;
b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacităţii de stocare a jurnalului electronic.
Aparatele de marcat electronice fiscale portabile, precum şi cele destinate activităţilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;
F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru şi modificarea parametrilor şi a evenimentelor care au implicaţii în inter-pretarea datelor stocate;
G. să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:
a) sigilare şi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaţiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;
b) existenţa unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;
c) asigurarea continuităţii şi integrităţii legăturilor implicate în fluxul de date şi emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;
d) controlul comunicaţiei prin interfeţe;
H. să verifice:
a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afişajul client;
b) prezenţa şi corectitudinea funcţionării memoriei fiscale;
c) tensiunea de alimentare şi bateria de susţinere, implicate în continuitatea memoriei de date şi a ceasului de timp real;
d) integritatea şi coerenţa datelor stocate şi a documentelor emise, blocând funcţionarea atunci când se depistează situaţii anormale;
I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcţionare nedeterminate de defectarea aparatului.
Art. 23
Pe lângă condiţiile prevăzute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii:
a) să asigure programarea datei şi orei de zi şi de noapte, a orei de vară şi de iarnă, a datei în anii bisecţi, precum şi schimbarea acestora;
b) să asigure ca viteza de comutare limită să fie de 10 km/h;
c) să tipărească bonul client cu datele de pe afişajul client şi să şteargă automat aceste date o dată cu trecerea din poziţia PLATĂ;
d) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului;
e) să intre în funcţiune doar în momentul în care au fost activate de dispozitivul de comandă fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate.
Art. 24
(1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure funcţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificaţiile de utilizare.
(2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat în modulul fiscal, şi din programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interacţiunea celor două programe se asigură funcţionalitatea de ansamblu şi protecţia fluxului de date şi a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizică şi modul de comunicaţie dintre cele două componente depind de varianta constructivă a aparatelor de marcat electronice fiscale.
(3) Programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi transmiterii la Banca Naţională a României a raportărilor lunare în forma şi în structura prevăzute de Normele N.R.V.2 la Regulamentul valutar.
(4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să asigure accesul la regimul de lucru programare numai după îndepărtarea sigiliului fiscal.
Art. 25
(1) Modulul fiscal este un subansamblu hard-ware-software din componenţa aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii datelor proprii, care izolează secţiunea critică din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă pentru siguranţa gestionării datelor şi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Modulul fiscal captează toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionând independent şi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare şi în contoare distincte pe categorii de operaţiuni permise, şi pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controlează datele afişate pentru client şi asigură integritatea, protecţia datelor colectate şi a documentelor emise.
(3) Modulul fiscal asigură stocarea datelor şi funcţionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenţa tensiunii de alimentare.
Art. 26
(1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor destinate activităţilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon şi 10 cifre la totalizatoarele zilnice.
(2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilită prin normele de metrologie legală referitoare la taximetre.
(3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilanţ asigură redarea bilanţului întregului conţinut al memoriei fiscale în care s-a înregistrat numărul maxim de închideri zilnice permise de aparat.
Art. 27
Datele de sinteză stocate în memoria fiscală sunt inviolabile şi se păstrează pe timp nelimitat. Funcţionarea modulului fiscal este asigurată de programul de control al aparatului, care este localizat în memoria fixă din acest modul. Acest program asigură şi funcţiile de autodiagnoză.
Art. 28
(1) Modulul fiscal poate folosi aceleaşi resurse hardware cu restul aplicaţiei aparatului numai în cazul în care acesta are structură închisă.
(2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul său modul fiscal.
(3) Modulul fiscal conţine elemente de control pentru restricţionarea operaţiunilor permise numai personalului de service, elemente de detecţie a căderii tensiunii de alimentare şi pentru controlul bateriei de susţinere şi elemente de securizare.
Art. 29
Programul de aplicaţie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, impleme